Darasard.com : เรื่องนอกโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้

ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ (Astronomy)

ดาราศาสตร์ (Astronomy) คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุในท้องฟ้า (เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาราจักร) รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

ดาราศาสตร์ ในอดีตและปัจจุบัน ?

ดาราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ โดยมนุษย์ได้เริ่มสังเกตการณ์ท้องฟ้ามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ในช่วงแรก ดาราศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาหรือโชคลาง ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น ดาราศาสตร์จึงเริ่มกลายเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ดาราศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ มากมาย เช่น ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา ชีววิทยา เป็นต้น ความรู้ทางดาราศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่น ดาวเทียม จรวด ยานอวกาศ เป็นต้น

ระบบสุริยะของเรา

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

จุดเริ่มต้น

ทฤษฎีกำเนิดโลกมีหลายแบบที่นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างเสนอมา แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และคิดว่าเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ “ทฤษฎี Big Bang

จักรวาลยังคงขยายตัวจนถึงปัจจุบัน และทฤษฎี Big Bang ยังเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันจากการสังเกตุการณ์ทางดาราศาสตร์หลายประการ เช่น การแพร่กระจายของกาแล็คซี่, พื้นหลังคลื่นวิทยุของจักรวาล (CMB) และอื่นๆ.